Vi arbetar på uppdrag av Region Stockholm och har avtal inom vårdvalet för specialiserad rehabilitering vid långvarig smärta och vid utmattningssyndrom. Det innebär att du kan välja att söka dig till oss och att frikort och patientavgifter för specialistvård gäller.

Allmänna utgångspunkter för vårdvalet är att patienten ska uppleva hälso- och sjukvårdens insatser som en helhet, att vården ska utmärkas av ett patient-/personcentrerat förhållningssätt, verka för patientens delaktighet, ha ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiv, bedrivas i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, tillgodoses utifrån en helhetssyn på patienten och dennes behov och att bemötandet ska präglas av respekt och lyhördhet för individens specifika behov, förväntningar och värderingar. Det är grunden för vårt uppdrag och för utformandet av vår verksamhet.