Rehabiliteringsprogram för utmattning och föreläsningar om långvarig smärta

Våra rehabiliteringsprogram pågår under 6-10 veckor med aktiviteter 2-3 dagar/vecka. Programmen består i huvudsak av gruppaktiviteter, har en gemensam grund men anpassas utifrån diagnos och individuella behov. Den teoretiska grunden utgörs av kunskap om hjärnan och nervsystemet och om hur långvarig smärta och utmattningstillstånd hänger samman med stress  och bristande återhämtning, samt på kunskap om beteendeförändring och förändringsprocesser. Verktygen som förmedlas är förankrade i KBT, ACT (Acceptance and Commitment Therapy), medveten närvaro, självmedkänsla, basal kroppskännedom, anpassad fysisk aktivitet och pacing/aktivitetsbalans.

Rehabilitering för långvarig smärta och för utmattningssyndrom har gemensamma utgångspunkter och handlar i grunden om att förstå sina svårigheter och symtomen dessa är kopplade till. Därför erbjuder vi delvis olika innehåll i programmet beroende på om du söker till oss för långvarig smärta eller för utmattningssyndrom. Vid utmattningstillstånd är det av särskild vikt att inledningsvis ha fokus på återhämtning och minskad belastning, att få kunskap om tillståndet och förståelse av bakomliggande orsaker. Vid långvarig smärta är det av särskild vikt att få kunskap om smärta, att känna sig trygg i sin diagnos och att upplevelsen av smärta som hot kan förändras.

Gemensamt för både den som lider av smärta och den som lider av utmattning är behovet att lära sig lyssna till kroppsliga signaler utifrån ett förhållningssätt som möjliggör ominlärning och en omtolkning av signalerna från skrämmande och hotfulla till begripliga; meningsbärande och hjälpsamma. Lyssnandet ger vägledning till behov och till hur dessa kan tillgodoses. Behoven är individuella och kopplade till diagnos och symtom.

Workshops om smärta och stress
Här får du möjlighet att lyssna på vår smärtläkare Jens Draiby som i fyra kortare workshops ökar vår förståelse för långvarig smärta och dess behandling.

Workshop 1: Introduktion till långvarig smärta

Workshop 2: Smärtfysiologi

Workshop 3: Långvarig smärta och samtidig stress

Workshop 4: Risk- och friskfaktorer samt behandling