Vad är multimodal rehabilitering och vad ingår i våra program?

Vad är rehabilitering?

Det som skiljer rehabilitering från sjukvård och behandling i traditionell mening är fokus på ett aktivt deltagande hos dig som patient/rehabdeltagare och på insatser som leder till en ökad förmåga att uppfatta och tillgodose dina egna behov. Rehabilitering är en process som innebär ett återtagande och/eller erövrande av egna resurser, förmågor och färdigheter för att kunna styra mer själv i sitt liv.

Vad behövs?

För en sådan förändringsprocess behövs tid/utrymme, stöd, kunskap och verktyg. Teamets uppgift är att ge stöd och förmedla kunskap och verktyg, utifrån ett helhetsperspektiv som förenar teamets olika kompetenser. Multimodal rehabilitering innebär att behandlare med olika professioner och kompetenser samarbetar i team för att kunna möta olika behov. Rehabiliteringsprocessen bygger på samarbete med dig som deltagare i fokus; mellan dig och ditt team, mellan teammedlemmar och med andra personer som har betydelse för din rehabilitering; vårdgivare, arbetsgivare, myndigheter och närstående. Att dela upplevelser och erfarenheter med andra rehabdeltagare är en av de stora fördelarna med att rehabilitering sker i grupp. Rehabprogrammet blir en tid för att lära nytt och skapa en ny plattform att utgå ifrån för planering av din fortsatta rehabilitering efter programmets slut och för din framtid.

Vad ingår i våra program?

Rehabiliteringsprocessen har beteendeförändring i fokus och handlar i grunden om att skapa förutsättningar för ominlärning, som förklaras av kunskap om hjärnans plasticitet och vår förmåga att reglera stress och känslor. Den teoretiska grunden för våra rehabiliteringsprogram har en bas i KBT och ACT (Acceptance and Commitement Therapy), som sätter fokus på acceptans som en förutsättning för förändring och på betydelsen av att leva i enlighet med sina värderingar, kopplat till stress och smärta. Teoretisk kunskap är viktig främst för att skapa förståelse, trygghet och motivation för att våga pröva och lära nytt, främja ominlärning och utveckla förmågan att ta hand om sig själv. Att göra och pröva nytt är det som leder till den förändring som rehabiliteringen syftar till. Verktygen för att uppnå det och som förmedlas i våra program är förankrade i KBT, ACT, medveten närvaro, självmedkänsla, basal kroppskännedom, anpassad fysisk aktivitet och pacing/aktivitetsbalans.

Gruppbehandling med individuell variation: Våra program bygger i huvudsak på gruppaktiviteter, vilket ger möjlighet att dela erfarenheter med andra som kan förstå av erfarenhet och egna upplevelser hur det är att leva med smärta och utmattning. Teamet följer och stöttar rehabiliteringsprocessen i gruppen men också i individuella möten för att även kunna möta vars och ens specifika behov.

Samverkan och delaktighet för närstående: Inom ramen för programmet erbjuds du som deltagare möjlighet att få stöd i planering av arbetsåtergång genom att bjuda in arbetsgivare till samverkansmöte. Du får också stöd i att bjuda in närstående att vara delaktiga i din rehabiliteringsprocess genom arrangerade närståendeträffar på kvällstid. Din husläkarmottagning får möjlighet att ta del av bedömning och rehabiliteringsplanering i remissvar/sammanfattning och rekommendationer efter genomgången rehabilitering.